Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:IN2COACHING: een besloten vennootschap, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 59040238. IN2COACHING levert diensten op het gebied van coaching en andere vormen van begeleiding, advisering en training.
 2. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht aan IN2COACHING verstrekt.
 3. Klant: de persoon of personen voor wie aan IN2COACHING opgedragen diensten bedoeld zijn. De Klant en de Opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.
 4. Partijen: Opdrachtgever en IN2COACHING.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van IN2COACHING, alle diensten uitgevoerd door IN2COACHING en alle overeenkomsten met IN2COACHING. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen IN2COACHING maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door IN2COACHING schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door IN2COACHING gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is vermeld in de offerte. IN2COACHING is slechts aan een offerte gebonden indien deze binnen 30 dagen schriftelijk wordt aanvaard.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld in de offerte.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met IN2COACHING gesloten overeenkomsten leiden voor IN2COACHING tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. IN2COACHING komt haar verplichtingen na, zoals naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van uitvoeren van de opdracht van IN2COACHING verlangd kan worden. IN2COACHING is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en zal de richtlijnen en gedragsregels van deze orde naleven.
 2. De Klant draagt verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die IN2COACHING en de Klant gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 3. Als de training of coaching (mede) een online programma omvat is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de daarvoor noodzakelijke verbindingen met de digitale leeromgeving ‘In2Learning’ van IN2COACHING. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of niet adequaat functioneren van de betreffende verbindingen is voor risico van de Opdrachtgever en kan IN2COACHING niet worden aangerekend, tenzij de storing te wijten is aan IN2COACHING.
 4. IN2COACHING verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. IN2COACHING kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
 5. Indien de Opdrachtgever derden wil betrekken bij de uitvoering van de opdracht, dient hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van IN2COACHING te worden verkregen.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die IN2COACHING heeft gevraagd of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IN2COACHING worden verstrekt. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet, heeft IN2COACHING het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. IN2COACHING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IN2COACHING is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst zonder voorbehoud heeft ondertekend en het aldus ondertekende exemplaar bij IN2COACHING retour is ontvangen dan wel door schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van IN2COACHING of, als de Opdrachtgever een opdracht plaatst zonder dat aan die opdracht een offerte van IN2COACHING ten grondslag ligt, door schriftelijke bevestiging door IN2COACHING van die opdracht.
 2. De duur van de opdracht is in de offerte vastgelegd. Als de duur van de overeenkomst in verband met de aard van de dienstverlening niet van tevoren kan worden vastgelegd wordt een raming van de duur of het aantal sessies in de offerte opgenomen. Partijen bepalen vervolgens in overleg de uiteindelijke duur van de uitvoering van de diensten.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IN2COACHING zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal IN2COACHING de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal IN2COACHING daarbij vermelden in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 7. Annulering

 1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject per e-mail te annuleren. De annulering is definitief als IN2COACHING deze per e-mail heeft bevestigd.
 2. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een cursus, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een cursus, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject is IN2COACHING gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week voor aanvang of bij afwezigheid zonder annulering het volledige bedrag.
 4. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van IN2COACHING, anders rechtvaardigen.
 5. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur of als de Klant niet verschijnt is IN2COACHING gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 60 euro.
 6. IN2COACHING heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject te annuleren of deelname van een Klant te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige voor de diensten voor deze Klant aan IN2COACHING betaalde bedrag.
 7. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de Klant na aanvang van de cursus, training, opleiding, coaching-, begeleidings- of maatwerktraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van IN2COACHING, anders rechtvaardigen.

 

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. IN2COACHING heeft het recht om de opdracht voortijdig te beëindigen, maar uitsluitend ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. IN2COACHING houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 2. IN2COACHING behoudt zich het recht voor om Klanten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de werkzaamheden verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de opdracht aan IN2COACHING.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door middel van een ingebrekestelling door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 4. Beide Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te nemen.
 5. Elk van Partijen kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, als
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend,
  2. de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd,
  3. de andere partij zijn onderneming staakt,
  4. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd,
  5. de andere partij een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden,
  6. dan wel de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 1. Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt IN2COACHING de reeds door de Opdrachtgever aan haar verrichte onverschuldigde betalingen aan de Opdrachtgever terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

 

Artikel 9. Betaling

 1. De Opdrachtgever is voor de diensten betaling van de in de overeenkomst vastgelegde prijzen en tarieven verschuldigd.
 2. IN2COACHING brengt diensten in rekening per factuur. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IN2COACHING in de factuur vermelde wijze. Als IN2COACHING dit in de offerte heeft vermeld, kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 3. Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij in gebreke zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtgever is in dat geval van rechtswege verschuldigd:
  1. een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en
  2. de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van IN2COACHING.

Voorts zijn alle kosten door IN2COACHING gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

 1. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. IN2COACHING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij aan IN2COACHING opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien IN2COACHING enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan is deze beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door IN2COACHING of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor IN2COACHING aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door IN2COACHING  afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat IN2COACHING  in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van IN2COACHING voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. De beperking van aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van door IN2COACHING ingeschakelde derden, medewerkers en hulppersonen alsmede de vennoten van IN2COACHING.

 

Artikel 11. Geheimhouding

 1. IN2COACHING verbindt zich tot geheimhouding van alle informatie van de Opdrachtgever en de Klant, waarvan zij in het kader van de opgedragen diensten kennisneemt, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter haar tot bekendmaking daarvan verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dit niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.
 2. IN2COACHING heeft hiertoe aan al haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden een geheimhoudingsplicht opgelegd. Daarnaast zijn de betrokken medewerkers en derden, afhankelijk van de aard van de te verlenen diensten, gebonden aan gedragscodes en professionele beroepscodes.
 3. In het geval IN2COACHING in opdracht van een werkgever diensten verleent aan een Klant geeft IN2COACHING geen informatie over de uitvoering van de opdracht of de situatie of vorderingen van de Klant aan de Opdrachtgever c.q. de werkgever dan na gerichte schriftelijke toestemming van de Klant.
 4. Aan de opdracht zal door IN2COACHING niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
 5. Op alle communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen IN2COACHING en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen wisselen geen informatie met vertrouwelijke inhoud uit via media die door derden worden beheerd en bij gebruik waarvan de vertrouwelijke behandeling van de informatie niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens

 1. IN2COACHING verwerkt persoonsgegevens, als gedefinieerd in artikel 4 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede de gedragscode van IN2COACHING.
 2. IN2COACHING verleent zijn volledige medewerking om Klanten c.q. betrokkenen in de zin van artikel 4 lid 1 Avg (i) inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, (ii) persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of (iii) aan te laten tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn of, indien IN2COACHING het standpunt van betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt.
 3. IN2COACHING zal eventuele beveiligingsincidenten steeds binnen de geldende wettelijke termijn rapporteren aan de Opdrachtgever. In de rapportage vermeldt IN2COACHING welk incident heeft plaatsgevonden, welke mogelijke gevolgen het incident voor de (toegang tot) de betreffende persoonsgegevens heeft gehad en welke maatregelen zijn of worden genomen om het incident te beëindigen en in de toekomst te voorkomen. Ingeval het incident mogelijk gevolgen heeft voor (een) klant(en) c.q. (een) betrokkene(n) zal IN2COACHING het incident onverwijld rapporteren aan de Opdrachtgever. IN2COACHING zal waar nodig ook meewerken aan het adequaat informeren van de betrokkenen over het beveiligingsincident.

 

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld of gebruikt door IN2COACHING voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van IN2COACHING. Datzelfde geldt ook voor de eventueel door IN2COACHING uit te brengen (tussen-en eind-) rapportages. De Opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken voor het doel waarvoor IN2COACHING deze aan de Opdrachtgever heeft verstrekt. De Opdrachtgever mag de auteurs-, merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van IN2COACHING, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. IN2COACHING behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14 Voortdurende verplichtingen

 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid (artikel 10), geheimhouding (artikel 11), verwerking van persoonsgegevens (artikel 12), intellectuele eigendom (artikel 13), toepasselijk recht en geschillen (artikel 15).

 

Artikel 15. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op overeenkomsten met IN2COACHING is Nederlands recht van toepassing;
 2. IN2COACHING behandelt klachten conform het klachtenreglement dat opvraagbaar is bij de directie.
 3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen IN2COACHING gevestigd is.

 

 

Inschrijven